19

gru 21

Kancelaria adwokacka Szczecin, Adwokat Szczecin

Kancelaria adwokacka Szczecin, Adwokat Szczecin

Kancelaria adwokacka trudni sie spra­wami doty­czą­cymi prawa cywilnego, kar­nego a także rodzin­nego. Repre­zen­tuje klien­tów przed organami ści­ga­nia a także poprzez pro­wa­dze­nie ich spraw w sądach i urzędach. Mecenas pomaga kom­plek­sowo zarówno oso­bom fizycz­nym, jak i przedsię­bior­com. Doświad­czony praw­nik udziela porad praw­nych również z zakresu prawa spad­ko­wego, bądź postę­po­wa­nia egze­w kierunku­cyj­nego. Kan­ce­la­ria reprezentuje klienta w sądzie w spra­wach o odszko­do­wa­nie, i również o zadłu­że­nie. Zakres współ­pracy jest usta­lany przed przy­stą­pie­niem do realizacji pomocy praw­nej. Hono­ra­rium za pro­wa­dze­nie sprawy jest usta­lane w trakcie indy­wi­du­al­nej roz­mowy z klien­tem. Moż­liwy jest godzi­nowy lub ryczał­towy sys­tem roz­li­czeń, w zależ­no­ści od gatunku sprawy a także pre­fe­ren­cji klienta. Kancelaria adwokacka Szczecin to gwarancja dobrej porady. Zachęcamy.


Ocena: 3/5 (1 głosów)  


Szczegóły wpisu:


Odwiedziny botów:
  • googlebot: 1 (ostatnio: 18.10.2022 16:14:43)

Podlinkuj wpis:

No comments yet, be the first.

Dodaj komentarz